ក្បួនតម្រាដើម្បីយកបានកូនប្រុសឬកូនស្រី

បញ្ហាចង់បានកូនប្រុសឬស្រី គឺជាកង្វល់ដែលគ្រូសារជាច្រើននៅលើពីភពលោកតែងតែយកមកគិត ហើយចង់បានដូចបំណង់ប្រាថ្នា។ គ្រួសារមួយចំនួនក៏ទទួលបានដូចបំណង ផ្ទុយទៅវិញគ្រួសារមួយចំនួនទៀតក៏មិនអាចទទួលបានដូចបំណងប្រាថ្នាឡើយ។

តារាងខាងក្រោមនេះ គឺជាការសម្ងាត់របស់ប្រទេសចិនបុរាណនិងអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទស្សទាយភេទរបស់កូនដែលមិនទាន់កើតមួយចំនួនជឿ។ តារាងនេះត្រូវបានកប់ក្នុងផ្នូរមួយនៅជិតទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ ៧០០ ឆ្នាំមកហើយ។ ដើម្បីទទួលបានកូនប្រុសឬស្រីប្រជាជនចិននៅសម័យកាលនោះបានអនុវត្តន៍ទៅតាមប្រតិទិននេះ។
ដូច្នេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានកង្វល់ចំពោះបញ្ហាដែលក្លាចមិនអាចទទួលបានកូនប្រុសឬស្រីតាមដូចបំណង លោកអ្នកអាចធ្វើការសាកល្បងបានតាមប្រតិទិនខាងក្រោមនេះ៖

ក្បួនតម្រាចិនដើម្បីយកបានកូនប្រុសឬកូនស្រី
ក្បួនដើម្បីយកកូនប្រុសឬស្រី ក្បួនដាក់ឈ្មោះកូន២