សទ្ទានុក្រមបន្លែភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស

ខាងក្រោមនេះ ជាសទ្ទានុក្រមបន្លែភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស និងរូបភាពដែលប្រិយមិត្តអាចសិក្សាបាន៖