រកឃើញហើយ! កម្មវិធីកំចាត់មេរោគជំរិតទារប្រាក់ WannaCry

កាលពីថ្មីៗនេះ មានប្រភេទមេរោគម្យ៉ាងឈ្មោះ WannaCry ដែលជាមេរោគជំរិតទាប្រាក់។ មេរោគប្រភេ
នេះនៅពេលឆ្លងចូលទៅនឹងបម្លែងឯកសារទៅជា .WnCry ដែលជាប្រភេទឯកសារមួយថ្មីផ្សេងទៀត ហើ
ឯកសារនោះអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចមើលយល់ឡើយ លុះត្រាតែអ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ឲ្យទើបវាបង្ហាញដូ
ដើមវិញ។

ប៉ុន្តែ លោកអ្នកអាចដោះស្រាយបានតាមវិធីងាយៗដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា
Wanakiwi ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់នោះទេ។ កម្មវិធីនេះអាចដំណើការបាននៅលើប្រពន្ធ័ប្រតិបត្តិការ
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 និង Windows Server 2008

លោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកកម្មវិធីនិងទស្សនាពីរបៀបប្រើប្រាស់ជាមួយវីដេអូខាងក្រោម៖
រូបភាពមួយចំនួននៃកម្មវិធី៖

ទាញយកកម្មវិធី៖ Wanakiwi

សូមទស្សនាវិធីប្រើប្រាស់ខាងក្រោម៖