ចង់បាត់ ពុលឡាន! អនុវត្តិន៍វិធីនេះអាចបំបាត់ការពុលឡានបាន

ការពុលឡានច្រើនតែកើតមានឡើងចំពោះអ្នកដែលខ្សោយ។ អ្នកខ្លះគ្រាន់តែរៀបចេញដំណើរទៅកន្លែងណាមួយដោយជិះឡានមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចចង់រៀងចាល់ជាមួយនឹងការពុល។
ខាងក្រោមនេះជាវិធីណែនាំមួយចំនួនអាចជួយកាត់បន្ថយការពុលឡានបានមួយផ្នែក សម្រាប់អ្នកដែលឧស្សាពុល៖
ចង់បាត់ ពុលឡាន! អនុវត្តិន៍វិធីនេះអាចបំបាត់ការពុលឡានបាន

• គេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅយប់មុនពេលចេញដំណើរ
• លេបថ្នាំពុលឡានយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន ៣០ នាទី មុននឹងធ្វើការចេញដំណើរ
• ទទួលទានអាហារឲ្យមានកម្លាំងមុនពេលឡើងជិះឡាន
• នៅពេលកំពុងជិះឡានអាចទទួលទានអាហារខ្លះៗដែលធ្វើចេញពីខ្ញី ប៉ុន្តែហាមញ៉ាំខ្ញីសុទ្ធ
• បរិភោគប្រភេទអាហារណាដែលស្ងួត
• ជ្រើសរើសកៅអីឬកន្លែងជិះខាងមុខអាចកាត់បន្ថយការពុល
• នៅខណៈពេលជិះឡានត្រូវមើលទៅខាងមុខ ឬគេងក៏បាន
• ប្រសិនបើអាចលោកអ្នកអាចរៀនបើកឡាន ព្រោះថាអ្នកចេះបើឡានភាគច្រើនមិនងាយនឹងពុលឡាននោះទេ៕
ចង់បាត់ ពុលឡាន! អនុវត្តិន៍វិធីនេះអាចបំបាត់ការពុលឡានបាន2

ចង់បាត់ ពុលឡាន! អនុវត្តិន៍វិធីនេះអាចបំបាត់ការពុលឡានបាន2

ចង់បាត់ ពុលឡាន! អនុវត្តិន៍វិធីនេះអាចបំបាត់ការពុលឡានបាន2

អត្តបទ៖ ​ចន្ថា
ប្រភព៖​ បរទេស