ការប្រឡង​ជ្រើស​រើស​គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​មធ្យម សម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺជ្រើសរើសចំនួន…

នៅក្នុងឆ្នាំថ្មី២០១៧នេះ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​ប្រកាស​ជ្រើស​រើស​គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​មធ្យមចំនួន ១០០០​នាក់បន្ថែមទៀត ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅតាមគ្រឹស្ថាននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង ត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងលក្ខខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រឹតមូលដ្ឋានទាំងពីភេទ ដើម្បី​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ពន្លឿន​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​កម្រិត​ឧត្ដម ឬ​បរិញ្ញាបត្រ​។ ការ​ប្រឡង​នេះ​នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

ទំព័រទី១ការប្រឡង​ជ្រើស​រើស​គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​មធ្យម សម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺជ្រើសរើចំនួន 1

ទំព័រទី២
ការប្រឡង​ជ្រើស​រើស​គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​មធ្យម សម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺជ្រើសរើចំនួន 2

ទំព័រទី៣
ការប្រឡង​ជ្រើស​រើស​គ្រូ​បង្រៀន​កម្រិត​មធ្យម សម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺជ្រើសរើចំនួន 2

ប្រភព៖ ​ទំព័រ​ហ្វេស​ប៊ុក​ផ្លូវ​ការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​