ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១០ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលមកដល់ហើយ

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១០ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។
វិញ្ញាសាប្រឡងរួមមាន វិញ្ញាសាសរសេរ និងវិញ្ញាសាសួរផ្ទាល់មាត់ ដើម្បីជាក់ច្បាស់សូូមអានសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោម៖
ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ប្រភព៖​ mcs