កម្មវិធី៥ ដែលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រ មាន ដំណើរការលឿនជាងមុន

លោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់មានបញ្ហាកុំព្យួទ័រមានដំណើរការយឺតនៅពេលបើកផ្ទាំងវីនដូរមកនិងពេលកំពុងដំណើរការធ្វើកិច្ចនោះ។

លោកអ្នកអាចដោះស្រាយជាមួយកម្មវិធីដោយឥតគិតថ្លៃទាំង៥ខាងក្រោម៖

១. កម្មវិធី CCleaner
ទាញយកនៅទីនេះ CCleaner

១. កម្មវិធី CCleaner (ទាញយកនៅទីនេះ)

២. កម្មវិធី Wise Disk Cleaner
ទាញយកនៅទីនេះ – Wise Disk Cleaner
២. កម្មវិធី Wise Disk Cleaner (ទាញយកនៅទីនេះ)

៣. កម្មវិធី Glary Ultities 
ទាញយកនៅទីនេះ – Glary Ultities

៣. កម្មវិធី Glary Ultities (ទាញយកនៅទីនេះ)ong>

៤. កម្មវិធី Cleaning Master 
ទាញយកនៅទីនេះ – Cleaning Master

៤. កម្មវិធី Cleaning Master (ទាញយកនៅទីនេះ)

៥. កម្មវិធី System Ninja
ទាញយកនៅទីនេះ – System Ninja

៥. កម្មវិធី System Ninja (ទាញយកនៅទីនេះ)

អត្តបទ៖ ​ចន្ថា
ប្រភព៖​ បរទេស